VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
V/v: thí điểm hoạt động Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

Về báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 75/BC-NHNN ngày 17 tháng 6 năm 2010 về việc tổng kết thí điểm hoạt động Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2010 các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng các PTTg;
- Quỹ tín dụng NDTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng