BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4634/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế TNCN đối với lãi trái phiếu.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9180/NHNN-TCKT ngày 20/11/2013 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Việt Nam (Agribank) về chính sách thuế TNCN đối với lãi trái phiếu. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 21/11/2012 Bộ Tài chính đã cócông văn số 16121/BTC-CST hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với lãi tráiphiếu phát hành trước ngày 01/01/2009. Đề nghị Agribank căn cứ công văn hướngdẫn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ CS, PC, TNCN-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn