BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4635/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế hàng xuất khẩu sau đó tái nhập

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà;
- Xí nghiệp tư doanh chế biến Thuỷ sản Cam Ranh.
(Quốc lộ 1A, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hoà).

Trả lời công văn số 022/CV-CRSF ngày 17/01/2009 của Xínghiệp tư doanh chế biến thuỷ sản Cam Ranh về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩuđối với hàng xuất khẩu sau đó tái nhập, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ; Điều 19 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hànhLuật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điều 57 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 qui định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật quản lý thuế;

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà kiểm tra sổsách chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho... Trường hợp cần thiếtthì đối chiếu các giao dịch kinh doanh có liên quan hồ sơ của lô hàng và xử lýhoàn trả số tiền thuế nhập khẩu Xí nghiệp đã nộp nếu đáp ứng đầy đủ các điềukiện sau đây:

1. Xác định hàng hoá tái nhập đúng là hàng hoá trước đó đãthực xuất khẩu, nhưng từ khi xuất khẩu đến khi hàng tái nhập trở lại vượt quá365 ngày với các lý do khách quan như: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm HoaKỳ tạm giữ lô hàng vào ngày 11/8/2004, hiệp hội bảo vệ sức khoẻ cộng đồng tiểubang California tạm giữ lô hàng vào ngày 14/10/2004, ngày 25/7/2005 Hiệp hộibảo vệ sức khoẻ cộng đồng tiểu bang California đã phê duyệt chấp nhận cho nhậplô hàng vào thị trường Mỹ nhưng ngày 29/11/2005 Cục quản lý Thực phẩm và Dượcphẩm Hoa Kỳ từ chối cho phép nhập lô hàng;

2. Kết quả kiểm tra xác định các điều kiện khác và hồ sơ thủtục đáp ứng qui định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007;

3. Xí nghiệp có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc này;

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà, Xínghiệp tư doanh chế biến Thuỷ sản Cam Ranh biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn