BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4636/BGTVT-TTr
V/v tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của phương tiện vận tải qua thiết bị giám sát hành trình

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Các Sở Giao thông vận tải

Theo báo cáo của các Sở Giao thôngvận tải, các phương tiện vận tải thuộc diện phải lắp thiết bị giám sát hànhtrình (TBGSHT) đã được lắp TBGSHT theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 91/2009/NĐ-CP Tuy nhiên, qua kết quả thanh tra tại một số đơn vị kinh doanhvận tải khách tuyến cố định và kết quả kiểm tra đợt I tại một số đơn vị cungcấp TBGSHT cho thấy, TBGSHT được lắp trên nhiều phương tiện không đúng theo quyđịnh, như: TBGSHT không có dấu hợp quy của Bộ Giao thông vận tải, không có xuấtxứ hàng hóa; không hoạt động hoặc có hoạt động nhưng không theo dõi, trích xuấtđầy đủ thông tin tối thiểu; không có tín hiệu báo trạng thái hoạt động, khôngcó cổng kết nối (cổng DB9) để in hoặc có nhưng không in được từ máy in cầm tayhoặc kết quả in từ máy in cầm tay không có đầy đủ các dữ liệu theo quy định tạiNghị định 91/2009/NĐ-CP QCVN: 31: 2011/BGTVT .

Ngoài ra, qua kiểm tra cho thấytình trạng các phương tiện chở khách tuyến cố định chạy quá tốc độ diễn ra thườngxuyên, nhiều phương tiện chạy tốc độ trên 100 km/h. Điều này tiềm ẩn nguy cơcao gây tai nạn giao thông đường bộ.

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quảcông tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải khách qua TBGSHT và kiềmchế tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng do xe khách gây ra, BộGiao thông vận tải yêu cầu các Sở Giao thông vận tải:

1. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanhvận tải trên địa bàn:

- Tiến hành rà soát hoạt động củaTBGSHT lắp trên phương tiện; đảm bảo thiết bị giám sát hành trình theo dõi,trích xuất đầy đủ các thông tin tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 12Nghị định 91/2009/NĐ-CP và điểm 2.1.2 QCVN 31:2011/BGTVT và TBGSHT đáp ứng đầyđủ các tính năng khác theo quy định tại QCVN 31:2011/BGTVT, như: lưu trữ dữliệu trong thời gian quy định, có tín hiệu báo trạng thái hoạt động, có cổngkết nối máy in và in được từ máy in cầm tay, dữ liệu in được đảm bảo đủ thôngtin theo quy định …; yêu cầu đơn vị cung cấp TBGSHT khắc phục, sửa chữa ngaycác TBGSHT không có đủ các tính năng theo quy định tại QCVN 31:2011/BGTVT.

- Duy trì thực hiện nhiệm vụ của bộphận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định tại Khoản 2 Điều4 Thông tư 14/2010/TT-BGTVT ; thực hiện quản lý chặt chẽ đối với lái xe hoạtđộng trên tuyến qua TBGSHT, ban hành các quy định nội bộ để xử lý nghiêm cáclái xe có lỗi vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm trahoạt động phương tiện qua TBGSHT để kịp thời phát hiện các phương tiện, lái xecó vi phạm (đặc biệt các vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe, hành trình), yêucầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấn chỉnh kịp thời; trước quyền sử dụng Giấyphép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều vi phạmtheo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP (được sửa đổi, bổsung theo Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ); thu hồi, không cấp mới, cấp đổi phùhiệu, sổ nhật trình đối với các xe có TBGSHT không theo dõi, trích xuất, lưutrữ đủ các thông tin tối thiểu.

3. Thông báo, tuyên truyền trướccho các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe về quy định, từ ngày 01/7/2013, xửphạt người điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải không gắn TBGSHT của xe(nếu có quy định phải gắn thiết bị) hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạtđộng, không đúng quy chuẩn theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ).

4. Trang bị các thiết bị (máy tính,máy in cầm tay) phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra; tập huấn nghiệp vụcho cán bộ, thanh tra viên và chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăngcường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm vềTBGSHT (không gắn TBGSHT của xe hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạtđộng, không đúng quy chuẩn) theo quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP vàNghị định số 71/2012/NĐ-CP.

Yêu cầu các Sở Giao thông vận tảitriển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- VP Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Tổng cục ĐBVN;
- Vụ VT, ATGT;
- Lưu: VT, TTr (10b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng