VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 4636/VPCP-KTTH
V/v:Ưu đãi thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 43/BC-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2014 về các chính sách ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực thể dục thể thao thời gian qua để chủ động xử lý tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo các mục tiêu khuyến khích phát triển thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước đã đề ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng