VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4639/VPCP-KTTH
V/v Ban hành Nghị định thayNghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 37/TTr-NHNN ngày 27 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt; ý kiến của: Bộ Công an tại văn bản số 1953/BCA-ANKT ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4033/BKHĐT-TCTT ngày 25 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tại văn bản số 99/UBGSTCQG-BNCĐP ngày 18 tháng 6 năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

Lãnh đạo Chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp về việc ban hành Nghị định nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu họp, tổng hợp báo cáo đầy đủ về các ý kiến còn khác nhau đối với dự thảo Nghị định (trong đó có các ý kiến tại Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các Bộ, ngành trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định).

Thời gian họp sẽ được Văn phòng Chính phủ thông báo sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 3535/BCT-PC ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương, văn bản số 2193/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp, văn bản số 1953/BCA-ANKT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công an, văn bản số 4033/BKHĐT-TCTT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số 99/UBGSTCQG-BNCĐP ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, KHĐT,
TT&TT, CT, CA, NG;
- UBGSTCQG;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH(
1) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân