BỘ TÀI CHÍNH
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 464/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu xe ôtô

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kínhgửi: Công ty cổ phần ôtô Jac Việt Nam.
(Đ/c: ấp Đông Ba - xã Bình Hòa - huyện Thuận An - Bình Dương)

Trả lời công văn số 672/CVJACngày 06/10/2011 của Công ty cổ phần ôtô Jac Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chínhsách và thủ tục xuất khẩu xe ôtô 05 chỗ ngồi và 16 chỗ ngồi, Cục Giám sát quảnlý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách hàng hóa:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì mặt hàng ô tô loại TOYOTAFORTUNER 05 chỗ ngồi và MERCEDES SPRINTER 16 chỗ ngồi mới 100% không thuộc danhmục hàng hóa cấm xuất khẩu và danh mục hàng hóa xuất khẩu có giấy phép.

2. Về thủ tục hải quan:

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫntại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan tra lời để Công ty được biết.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính