ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/UBND-KTTH
V/v: Công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:

- Các sở ban ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao độnglàm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ giađình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày18/11/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiệnmức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp,hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức kháccủa Việt Nam có thuê mướn lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 284/TTr-SXD-KTVLXD ngày 23/02/2011,

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công bố hệ số điềuchỉnh nhân công, máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnhBình Dương như sau:

I. CÁC HỆ SỐ ĐƯỢC CÔNG BỐ ÁP DỤNG:

1. Quy định về vùng:

1.1. Thời gian áp dụng thực hiện từ ngày01/01/2011 đến 30/6/2011.

- Vùng II gồm: các thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, DĩAn và các huyện Bến Cát, Tân Uyên.

- Vùng III gồm: các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo.

1.2. Thời gian áp dụng thực hiện kể từ ngày01/7/2011.

- Vùng I gồm: các thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, DĩAn và các huyện Bến Cát, Tân Uyên.

- Vùng II gồm: các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với Bộđơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng và phần Lắp đặt):

Chi phí phân công trong dự toán chi phí xây dựngcông trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng vàphần Lắp đặt) được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định 5809/QĐ-UBNDngày 31/12/2007 được nhân với hệ số như sau:

- Vùng I: KĐCNC = 3,000

- Vùng II: KĐCNC = 2,667

- Vùng III: KĐCNC = 2,333

3. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối vớiBộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng và phần Lắp đặt):

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựngcông trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Xây dựng vàphần Lắp đặt) được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định 5809/QĐ-UBNDngày 31/12/2007 được nhân với hệ số (trong hệ số này chưa bao gồm việc điềuchỉnh giá nhiên liệu) như sau:

- Vùng I: KĐCMTC = 1,134

- Vùng II: KĐCMTC = 1,112

- Vùng III: KĐCMTC = 1,090

4. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát đối với Bộđơn giá xây dựng công trình năm 2006:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sátxây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2006 (phần Khảo sát) được Ủyban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyết định 5809/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 đượcnhân với hệ số như sau:

- Vùng I: KĐCNC = 3,000

- Vùng II: KĐCNC = 2,667

- Vùng III: KĐCNC = 2,333

5. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công đối với BộĐơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Dương năm 2009:

Chi phí nhân công cho Bộ Đơn giá dịch vụ công íchđô thị tỉnh Bình Dương năm 2009 được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằng Quyếtđịnh 1167/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 được nhân với hệ số như sau:

- Vùng I: KĐCNC = 1,824

- Vùng II: KĐCNC = 1,622

- Vùng III: KĐCNC = 1,419

6. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công đối vớiBộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Dương năm 2009:

Chi phí máy thi công cho Bộ Đơn giá dịch vụ côngích đô thị tỉnh Bình Dương năm 2009 được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bằngQuyết định 1167/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 được nhân với hệ số KĐCMTC(trong hệ số này chưa bao gồm việc điều chỉnh giá nhiên liệu) theo Bảng điều chỉnhsau:

STT

Loại đơn giá XDCT

KĐCMTC
Vùng I

KĐCMTC
Vùng II

KĐCMTC
Vùng III

1

Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

1,171

1,129

1,087

2

Đơn giá Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị

1,121

1,091

1,061

3

Đơn giá Duy trì cây xanh đô thị

1,252

1,190

1,128

4

Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

1,202

1,153

1,103

II. THỜI GIAN CÔNG BỐ VÀ TỔ CHỨC ÁP DỤNG THỰCHIỆN:

Công bố này được thực hiện áp dụng từ ngày01/01/2011 và được chia làm hai giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 vàtừ ngày 01/7/2011 theo đúng tinh thần Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó, lưu ý việc xác định khối lượngcông tác còn lại của công trình để điều chỉnh giá do chủ đầu tư chịu tráchnhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc, đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức,cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như trên; UBMTTQ tỉnh;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung