BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4643/TCT-CS
V/v hoàn thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư 30/2013/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 457/CT-KK ngày08/07/2013; công văn số 1127/CT-KK ngày 01/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăngvề số thuế Bảo vệ môi trường do doanh nghiệp không tuân thủ khai thuế, tiềnphạt chậm nộp và tiền phạt do khai thuế sai có được hoàn lại theo Thông tư số30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính. Sau khi báo cáo và xin ý kiếnchỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoàn lại tiền thuếbảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theoNghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháogỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theoquy định:

"Tổ chức, hộ gia đình, cá nhânsản xuất hoặc nhập khẩu (gọi tắt là người sản xuất hoặc người nhập khẩu) đượchoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đã nộp và tiền phạt chậm nộp nếu có (gọitắt là hoàn lại tiền thuế), không truy nộp thuế nếu đã khai nhưng chưa nộp và tiềnphạt chậm nộp nếu có (gọi tắt là không truy nộp thuế) từ ngày 01 tháng 01 năm2012 đến hết ngày 14/11/2012 đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hànghóa (sau đây gọi là bao bì để đóng gói sản phẩm), bao gồm:

1. Người nhập khẩu bao bì để đónggói sản phẩm do người nhập khẩu đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm vềđóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

2. Người sản xuất hoặc người nhậpkhẩu bao bì bán trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác (gọi tắt là ngườimua bao bì) để đóng gói sản phẩm do người mua bao bì sản xuất, gia công ra hoặcmua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói".

Căn cứ quy định trên, trường hợpChi nhánh Công ty TNHH Tân Hy - Xí nghiệp in bao bì Duy Nhật nếu sản xuất túini lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa đã nộp đầy đủ hồ sơ xin hoàn thuếtrước ngày 30/6/2013 thì Công ty thuộc đối tượng được hoàn lại số tiền đã nộpvề thuế bảo vệ môi trường, tiền phạt chậm nộp. Để công bằng với các trường hợpthuộc đối tượng sản xuất, nhập khẩu túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hànghóa khác. Tổng cục Thuế nhất trí giải quyết đơn vị được hoàn lại số tiền đã nộpvề thuế bảo vệ môi trường, tiền phạt chậm nộp và tiền phạt khai sai đối vớilượng túi ni lông Công ty sản xuất làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nêu trên.Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số30/2013/TT-BTC Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng căn cứ hồ sơ cụ thể của đơn vịđể xem xét hoàn lại số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp và tiền phạt khai sai theođúng quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định hoàn thuế, CụcThuế hướng dẫn đơn vị điều chỉnh giảm số thuế bảo vệ môi trường đã nộp, điềuchỉnh tăng thu nhập khác (đối với hàng hóa đã bán) hoặc điều chỉnh giảm chi phíhàng tồn kho (đối với hàng hóa còn tồn kho), không điều chỉnh hóa đơn và giảmgiá tính thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Sóc Trăng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Vụ KK & KTT-TCT
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn