BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4644/BHXH-CSYT
V/v hóa đơn thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:


- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được ý kiến của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về những vướng mắc trong thanh toán trực tiếp chi phí điều trị viêm gan C bằng Interferon và PegInterferon theo hướng dẫn tại Công văn số 3806/BHXH-CSYT ngày 08/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để thống nhất thực hiện, đảm bảo thanh toán đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung như sau:

Theo quy định về hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế tại Điều 19 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì người đề nghị thanh toán trực tiếp phải có các chứng từ hợp lệ (đơn thuốc, sổ y bạ, hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan khác).

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Vì vậy, đối với ngày, tháng, năm ghi trên hóa đơn mua thuốc phải là ngày, tháng, năm mà người bán hàng cung cấp thuốc cho người mua. Những đơn thuốc đã mua ở thời điểm trước, sau đó bổ sung hóa đơn mua hàng ghi ngày, tháng, năm hiện tại là không đúng quy định của Bộ Tài chính nêu trên. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có cơ sở để thanh toán đối với các hóa đơn, chứng từ không đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị tổ chức giám định chặt chẽ, thanh toán trực tiếp chi phí điều trị cho người bệnh viêm gan C bằng Interferon và PegInterferon theo đúng phác đồ của Bộ Y tế và các quy định hiện hành về hồ sơ, chứng từ thanh toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Trưởng Ban CSYT (để b/c);
- Các Ban: TCKT, DVT, TT;
- Lưu: VT, CSYT (2b)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Vũ Xuân Bằng