BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4644/TCT-DNL
V/v Kê khai và nộp thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 3391/VTQĐ-TCKT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Tập đoànViễn thông quân đội (Viettel) về việc đề nghị hướng dẫn kê khai thuế và nộpthuế GTGT cho dịch vụ cước trả sau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn nhưsau:

1. Về kêkhai, nộp thuế GTGT:

Tại điểm 1.3,Mục II, Phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế:

“Trường hợpngười nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơingười nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giátrị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơnvị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiệnkhai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”

Theo trìnhbày của Tập đoàn Viễn thông quân đội, dịch vụ cước trả sau do toàn bộ hệ thốngtính cước tính tập trung tại trụ sở chính tại Hà Nội, không có hệ thống tínhcước riêng biệt cho từng địa bàn tỉnh, thành phố. Hệ thống tính cước có nhiệmvụ tính toán từng loại cước mà khách hàng đăng ký sử dụng cũng như thuế GTGTtương ứng với mỗi loại cước. Các chi nhánh phụ thuộc Viettel chỉ thực hiện côngtác thu hộ cước trả sau tại địa bàn của Chi nhánh Tỉnh/Thành phố. Việc xác địnhdoanh thu, kê khai thuế GTGT và nộp thuế của dịch vụ cước trả sau chỉ có thểthực hiện tại Hà Nội chứ không thực hiện được tại các chi nhánh trên toàn quốc.

Căn cứ quyđịnh trên trường hợp Viettel có dịch vụ cước trả sau mà hoạt động cung cấp dịchvụ, tính cước, hạch toán doanh thu do trụ sở chính đảm nhiệm, các chi nhánhtrực thuộc chỉ thực hiện thu hộ cước thì trụ sở chính khai, nộp thuế GTGT đốivới toàn bộ dịch vụ viễn thông cước trả sau; chi nhánh không khai, nộp thuếGTGT đối với phần doanh thu này.

Đối với doanhthu kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các chi nhánh như bán máy, phụ kiện,simcard, thẻ cào nạp tiền (của các thuê bao trả trước) và các hàng hoá, dịch vụkhác do các chi nhánh cung cấp thì chi nhánh phải kê khai, nộp thuế GTGT tại cơquan thuế địa phương trực tiếp quản lý chi nhánh.

2. Về sử dụnghoá đơn, chứng từ:

Tổng cục Thuếđã có công văn số 1533/TCT-CS ngày 07/05/2010 và công văn số 1695/TCT-CS ngày21/05/2010 hướng dẫn Viettel về việc sử dụng hoá đơn và khai thuế GTGT. Đề nghịViettel tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn trên đến trước ngày01/01/2011.

Kể từ ngày01/01/2011 đề nghị Viettel nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Viettel phản ánh về cơ quanThuế quản lý để được hướng dẫn.

Tổng cục Thuếtrả lời để Tập đoàn Viễn thông quân đội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố;
- Lưu: VT, DNL (3b).Phương

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai