BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4645/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về việc thu, nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi : ông Nguyễn Quang Cừu (tức NguyễnThu)
Đ/c: Khu Minh Tân, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trả lời đơn thư ngày 25/9/2010 củaông Nguyễn Quang Cừu tức Nguyễn Thu về việc nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nướccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ngôi nhà tại khu 19 (trước đây làkhu 2) phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ, Tồng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai quyđịnh về việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cưđang sử dụng đất:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đangsử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận khôngcó tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sửdụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trongquá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng kýruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặngcho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tìnhnghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sửdụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nayđược Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhàở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyềnthuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất."

Tại điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị địnhsố 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tụcbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếunại về đất quy định:

"2. Trường hợp số liệu đo đạcthực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đấtlớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theoquy định sau:

a) Trường hợp ranh giới thửa đấthiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khôngcó tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tếkhi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụngđất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụngđất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so vớidiện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;"

Căn cứ theo quy định trên, gia đìnhông Nguyễn Quang Cừu tức Nguyễn Thu đang sử dụng đất tại ngôi nhà khu 19 (trướcđây là khu 2) phường Gia Cẩm thành phố Việt Trì ổn định được ủy ban nhân dânxã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp mà có một trong trongcác loại giấy tờ quy đính tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai (nêu trên) thì đượccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trong trường hợp ranh giới thửa đấtcủa gia đình ông Nguyễn Quang Cừu tức Nguyễn Thu hiện nay không thay đổi so vớithời điểm ông được UBND thành phố Việt Trì giao đất theo quyết định số 818QĐ/UBngày 11/12/1991, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề và ôngchứng minh được diện tích 18m2 đất trong số 90m2 đất đã được bàn giao và sửdụng ổn định trước ngày 15/10/1993, thì phần diện tích 18m2 đất trên không phảinộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời ông về nguyêntắc thu tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất. Đề nghị ông liên hệ với Chi cục Thuế thành phố Việt Trì và Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ để được giải quyết cụthể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Cục QLCS, Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai