BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
V/v: Hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm khi doanh nghiệp cổ phần hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời công văn số 1045/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/11/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động khi Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh thực hiện cổ phần hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2012 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật.
Theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì sau khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc lập phương án sử dụng lao động (trong phương án cổ phần hóa), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ vào phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động.
Vì vậy, sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng lao động trong phương án cổ phần hóa thì Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm hoặc thôi việc theo quy định pháp luật.
2. Theo nội dung công văn số 1045/LĐTBXH-LĐTL ngày 11/11/2013 nêu trên thì ngày 16/01/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp đối với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Theo đó, việc giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Đối với người lao động có thời gian công tác trong quân đội đề nghị quý Sở hướng dẫn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh liên hệ với Bộ Quốc phòng để được hướng dẫn cụ thể.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?