BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4647/BTC-CST
V/v áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 328/SHTT-PCCS ngày19/03/2009 của Cục Sở hữu trí tuệ và Công văn số 1420/TX-SHCN ngày 04/03/2009của Công ty TNHH Trường Xuân về nội dung quy định tại khoản 2 Mục III Thông tưsố 22/2009/TT-BTC ngày 04/2/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quyđịnh:“Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký”. Theo đó,Thông tư số 22/2009/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 21/3/2009.

Khoản 2 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 quyđịnh:“Đối với các đơn đăng ký sỡ hữu công nghiệp đã nộp trước ngày Thông tưnày có hiệu lực mà các công việc hoặc dịch vụ chưa hoàn thành và chưa nộp phí,lệ phí, nay có yêu cầu và được thực hiện, thì phải nộp phí, lệ phí theo mức quyđịnh tại Thông tư này”.

Căn cứ theo quy định nêu trên và quy định về thủ tục xử lýđối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hànhNghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, quyđịnh tại khoản 2 Mục III Thông tư số 22/2009/TT-BTC được áp dụng như sau:

1. Đối với các khoản phí, lệ phí nộp trên cơ sở thông báokết quả thẩm định đơn của Cục Sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau đây thìđược áp dụng theo quy định tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của BộTài chính trong thời hạn đã được ấn định trong các thông báo:

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định hình thức đơnđối với tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 21/2/2009;

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đốivới tất cả các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý được côngbố trước ngày 21/9/2008;

- Trường hợp có Thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn đốivới các đơn sáng chế được công bố trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu thẩm địnhnội dung được nộp trước ngày công bố đơn và các đơn sáng chế có yêu cầu thẩmđịnh nội dung trước ngày 21/3/2008 nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bốđơn.

2. Đối với các trường hợp còn lại mà đơn đăng ký sở hữu côngnghiệp đã nộp trước ngày Thông tư 22/2009/TT-BTC có hiệu lực mà các công việchoặc dịch vụ chưa hoàn thành và chưa nộp phí, lệ phí, nay có yêu cầu và được thựchiện, thì phải nộp phí, lệ phí theo mức quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC .

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Sở hữu trí tuệ biết và hướngdẫn các đơn vị có liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Trường Xuân;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm