VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4648/VPCP-KTN
V/v cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực tại khu vực đồi Con Trâu, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 3450/UBND-TN ngày 26 tháng 5 năm 2014về việc cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực đồi Con Trâu thuộc xã HạSơn, huyện Quỳ Hợp và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên vàMôi trường xem xét, cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực đồi Con Trâuthuộc xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp và xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An theođúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Anvà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3). Binh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ