BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4649/LĐTBXH-TBLSNCC

V/v tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thân - năm 2004 của Chủ tịch nước

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thi hành Quyết định số 955/2003/QĐ /CTN ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thân cho đối tượng chính sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỨC 100.000 ĐỒNG ĐỂ TẶNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG:

1. Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 theo Điều 4 và Điều 6 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (bao gồm người đang hưởng trợ cấp và người hưởng phụ cấp Tiền khởi nghĩa).

2. Thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơi nương tự, thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên, con liệt sỹ mồ côi cả cha và mẹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

4. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật mất sức lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang được bồi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đã về sinh sống tại gia đình, hoặc đang công tác ở các cơ quan, xí nghiệp.

II. MỨC 60.000 ĐỒNG ĐỐI VỚI:

1. Thân nhân của 2 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (tính theo định xuất).

2. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993), đang được nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đang điều trị ở các bệnh viện.

III. Đối với người được xác nhận hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà nói trên thì được tăng một mức quà là 100.000 đồng. trường hợp người được xác nhận hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được tặng một mức quà đó.

Iv. Quà tặng của chủ tịch nước đối với các đối tượng chính sách được tặng bằng tiền.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, chi trong kế hoạch kinh phí năm 2004. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết toán vào kinh phí uỷ quyền; các đơn vị trực thuộc Bộ Quyết toán vào kinh phí ngân sách Nhà nước do Bộ cấp.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

V. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc ộ phối hợp với các cơ quan có liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời, chu đáo đảm bảo ý nghĩa về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Trước ngày 05 tháng 02 năm 2004, các Sở, các đơn vị báo cáo nhanh về kết quả thực hiện việc chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của địa phương và tình hình hoạt động nước, trong dịp Tết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục TBLS&NCC) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu