BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 465/LĐTBXH-LĐTL
V/v quyền mua cổ phần ưu đãi của người lao động được cử sang làm việc tại đơn vị có vốn góp của NHCT Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ngân hàng Công thương Việt Nam

Trả lời công văn số 705/CV-NHCT26 ngày 11 tháng 02 năm 2009của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết d, điểm 3, mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động đang tạm hoãn thựchiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, chờ việc theo quyết địnhcủa giám đốc doanh nghiệp là đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quyđịnh tại khoản 1, Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP nêu trên.

Vì vậy, trường hợp Ngân hàng Công thương Việt Nam thực hiệnchế độ tạm hoãn hợp đồng lao động đối với một số nhân viên của Ngân hàng đượccử sang một số doanh nghiệp có cổ phần hoặc phần vốn góp của Ngân hàng Côngthương Việt Nam theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Bộ luật Lao động thìnhững nhân viên nói trên thuộc đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi theoquy định tại khoản 1, Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàngCông thương Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân