TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 465/TCHQ-KTTT
V/v: Áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH TM DV Tấn Đức
6c-6d Phan Kế Bính- Quận I- Thành Phố Hồ Chí Minh
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 16- 01/TC ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Công ty TNHH TM DV Tấn Đức về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Về trường hợp này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005, điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì: Để được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định doanh nghiệp phải là đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế (chấp hành tốt phát luật về thuế là chủ hàng chấp hành tốt phát luật Hải quan, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ phạt chậm nộp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan).

2. Trường hợp của Công ty TNHH TM DV Tấn Đức, theo trình bày tại công văn số: 16-01/TC ngày 16 tháng 01 năm 2006 thì công ty là đơn vị chấp hành tốt pháp luật Hải quan, nhưng không nêu rõ tại thời điểm đăng ký tờ khai công ty có còn nợ thuế quá hạn và nợ phạt chậm nộp không, do đó Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời công ty có được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định không.

Để giải quyết trường hợp của công ty, đề nghị công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để kiểm tra xác định cụ thể, nếu đáp ứng được quy định tại điểm 2.2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 thì được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM DV Tấn Đức được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An