BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/TCHQ-TXNK
V/v: bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
(Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 68/NXBGDVN ngày10/01/2013 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩusách giáo khoa về Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 105, Điều 108 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Mục 15 Điều 4 Phần I Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì:

1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là sách giáo khoa chuyêndùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lýchuyên ngành duyệt thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuếgiá trị gia tăng. Thẩm quyền xét miễn thuế nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan.

2. Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét miễn thuế nhập khẩu thựchiện theo quy định tại Điều 106, Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên,cụ thể:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân sửdụng hàng hóa nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, số tiền thuế,lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan, cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúnghồ sơ hải quan và sử dụng đúng mục đích miễn thuế: 01 bản chính;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị và Danhmục trang thiết bị thuộc dự án cần nhập khẩu do Bộ quản lý chuyên ngành cấp đốivới hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho giáo dục đào tạo: nộp02 bản chính;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch: 01 bản sao y bảnchính;

- Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩucó điều kiện, cấm nhập khẩu): 01 bản sao y bản chính;

- Vận đơn: 01 bản sao y bản chính;

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định số tiền thuếđược xét miễn: 01 bản sao;

- Bảng kê danh mục hồ sơ đề nghị xét miễn.

Đề nghị Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam căn cứ các quy địnhnêu trên và hoàn tất hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan để được xem xét giảiquyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Nhà xuất bản giáo dục ViệtNam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TNXK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng