TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 645/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1186CT/DN2 ngày 27/12/2005 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải biển quốc tế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 23 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:”vận tải hàng hóa, hành khách quốc tế”, không thuộc diện chịu thuế GTGT. Vận tải quốc tế bao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của các cơ sở kinh doanh vận tải trong nước tham gia vận tải hàng hóa, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại, vận tải hàng hóa giữa các cảng nước ngoài.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Hoàng Sơn ký hợp đồng nhận vận tải cho các đơn vị vận tải trong nước để vận tải hàng hóa ra nước ngoài không thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi thanh toán cước phí vận tải với các đơn vị vận tải trong nước cho các hợp đồng vận tải hàng hóa ra nước ngoài Công ty TNHH Hoàng Sơn xuất hóa đơn GTGT theo đó dòng thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương