THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/TTg-KGVX
V/v gửi Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ” tnh UNESCO

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao);
-
Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 783/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 3 năm 2016), ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số 04/HĐDSVHQG-VP ngày 15 tháng 3 năm 2016) về việc xin phép ký và gửi Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ” để trình UNESCO xét ghi danh vào Danh sáchdi sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Thủ tướng Chính phủ:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ quốc gia “Hát Xoan Phú Thọ” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi Hồ tới UNESCO trước ngày 31 tháng 3 năm 2016./.


Nơi nhận:

-Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
-
Bộ Ngoại giao;
-
Cục DSVH (B VHTTDL);
-
UBND tnh Phú Thọ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: QHQT, TH, V.III;
-
Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam