BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4651 TC/TCT
V/v tính phạt chậm nộp thuế NK đối với Công ty may Tiền Tiến

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: UBND tỉnh Tiền Giang

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1087/CV-UB ngày 25/12/2002 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty may Tiền Tiến, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ; Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; công văn số 4105/VPCP-KTTH ngày 12/10/1998 của Văn Phòng Chính Phủ, công văn số 476/CP-KTTH ngày 16/5/2000 của Chính phủ thì: Lô hàng nguyên liệu do Công ty may Tiền Tiến nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được gia hạn nộp thuế theo công văn số 4105/VPCP-KTTH số 476/CP-KTTH nêu trên nhưng không xuất khẩu thì phải chịu tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời gian gia hạn đến ngày thực nộp thuế.

Bộ Tài chính có ý kiến để UBND tỉnh Tiền Giang được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNGTrương Chí Trung