TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/CT-TTHT
V/v: Thuế TNCN.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần giày An Lạc.
Địa chỉ: 3-5 đường Tên Lửa, KP1, Phường An Lạc, Q. Bình Tân.
Mã số thuế: 0301447803

Trả lời văn thư số 496/CV-TV ngày 06/05/2014 của Công ty về thuế thunhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn; CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 27/06/2013 của BộTài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 3g Điều 2 quy định thu nhập từ đầu tư vốn:

“Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhânnhận được dưới các hình thức:

g. Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổphiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.”

+ Tại Khoản 4a Điều 2 quy định thu nhập từ chuyển nhượngchứng khoán:

“Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thunhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu,chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thunhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quyđịnh của Luật Doanh nghiệp.”

+ Tại Khoản 3c Điều 10 quy định thời điểm xác định thu nhậptính thuế:

Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫntại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầutư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.”

Trường hợp từ năm 2009 trở về trước Công ty chi trảcổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông là cá nhân. Nay các cá nhân này chuyểnnhượng lại số cổ phiếu trên thì cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn vàthu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT
1461-131923(05/06/2014) Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga