BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------
V/v: Báo cáo hiện trạng trụ sở làm việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xây dựng “Đề án quy hoạch xây dựng hệ thống làm việc ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện công tác đầu tư xây dựng của toàn ngành những năm tiếp theo. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình hiện trạng trụ sở làm việc theo mẫu đính kèm.
Phương pháp ghi và lấy số liệu:
- Cột 1: I. Trụ sở tỉnh; II. Trụ sở quận huyện.
- Cột 2: Tên đơn vị ghi vắn tắt trụ sở tỉnh, quận, huyện, thị xã. Ví dụ: trụ sở BHXH tỉnh Bình Dương chỉ ghi Bình Dương; trụ sở BHXH huyện Tân Uyên chỉ ghi Tân Uyên.
- Cột 3: Ghi năm hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Cột 4: Ghi năm được BHXH Việt Nam phê duyệt cải tạo, mở rộng (Nếu được CTMR nhiều lần ghi năm phê duyệt lần cuối).
- Cột 5: Trụ sở đã phê duyệt quyết toán ghi theo nguyên giá TSCĐ trên sổ tài sản, công trình đang thi công dở dang hoặc đã bàn giao sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán ghi theo tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- Cột 6: Diện tích đất được giao hiện đang sử dụng.

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

- Cột 7: Diện tích sàn xây dựng ghi theo thiết kế đã phê duyệt.
- Cột 8: Diện tích sàn làm việc là diện tích thông thủy bên trong của các phòng làm việc hiện có (Không tính kho hồ sơ, hội trường, phòng tiếp dân, phòng một cửa, khu phụ trợ…). Cách lấy số liệu phải đo thực tế hoặc tính toán trên bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế còn lưu lại.
- Cột 9: Đối với các dự án đang triển khai, diện tích sàn xây dựng ghi theo thiết kế đã phê duyệt.
- Cột 10: Đối với các dự án đang triển khai diện tích sàn làm việc phải tính trên bản vẽ thiết kế thi công.
- Cột 11: Trụ sở hiện có mạng công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam phê duyệt đầu tư, chỉ cần đánh dấu “+”
- Cột 12: Số biên chế đến 31/10/2011 của Văn phòng tỉnh, quận, huyện.
- Cột 13: Diện tích sàn làm việc bình quân người bằng (cột 8 + cột 10)/cột 12.
- Cột 14, 15, 16: Đề xuất của đơn vị về việc dự kiến chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo tùy theo hiện trạng đất, khả năng thỏa thuận đất với địa phương; trụ sở đã được thông báo phải di dời theo quy hoạch chung của địa phương; trụ sở thiếu diện tích làm việc cần phải đầu tư cải tạo, mở rộng nhưng không có khả năng xin được đất để đánh dấu “+” vào cột tương ứng.
- Những nội dung cần thuyết minh thêm thì có thể ghi vào cột 17 hoặc ghi chú ở phần dưới của bảng.
Báo cáo gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Kế hoạch Tài chính) trước ngày 19/11/2011.

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

Lưu ý:
- Các đơn vị lập biểu báo cáo thống nhất trên File Excel, Font Time New Roman, khổ giấy A4. Trong quá trình thực hiện có vấn đề chưa rõ cần giải đáp liên hệ với đồng chí Nguyễn Thế Phương phòng Quản lý Đầu tư xây dựng Ban Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 0903223116.
- Để thuận tiện việc tập hợp số liệu của toàn ngành đề nghị các đơn vị gửi trước bản mềm theo địa chỉ Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (02b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?