ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4655/UBND-TM
Về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành ph

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;
- Cục Thuế Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Thi hành án dân sự Thành phố.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế văn hóa công sởtại các Cơ quan hành chính Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiQuyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007; Qua báo cáo, đề nghị của SởTài chính tại Công văn 4321/STC-TTra ngày 07 tháng 7 năm 2015 về tăng cườngcông tác kiểm tra, kiểm soát phí trông giữ xe tại địa bàn Quận, Huyện và Cơquan hành chính Nhà nước trên địa bàn Thành phố (Thuế, Kho bạc, Công an, Việnkiểm sát, Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự);

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngànhvà các Cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn Thành phố:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tạicác cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phítrông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tốt việc trông giữ xe không thu phí của người dân đến giao dịch,làm việc theo đúng quy định tại Điều 16 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 2 Quyết định số32/2012/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Thực hiệnniêm yết bảng “giữ xe miễn phí” ở vị trí thuận tiện để người dân dễ nhận biết; Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân Thành phố nếu để xảy ra trường hợp trông giữ xe trái với quy định tạiĐiều 16 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như không bố trí khu vực để xe miễn phí hoặccó thu phí giữ xe của người đến giao dịch, làm việc.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, phối hợp với Đoàn kiểmtra liên ngành Quận, Huyện kiểm traviệc trông giữ xe tại địa bàn Quận, Huyện và các Cơ quan hành chính Nhà nướctheo quy định trên địa bàn Thành phố./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
VPUB: CVP, các PVP;
-
Phòng TCTMDV, các Phòng CV;
-
Lưu: VT (TM-V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng