BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4656/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 4404/CT-TTHT ngày 08/9/2010 của Cục Thuếtỉnh Quảng Nam về chính sách thuế TNCN đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm và việcnộp thuế môn bài đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm và đại lý xổ số. Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm:

- Tại Điều 1, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 vềhướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cánhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm hướng dẫn:

"Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động đạilý bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới cáchình thức, các khoản hỗ trợ chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý."

- Tại Điều 3, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 củaBộ Tài chính hướng dẫn:

"3.1. Khấu trừ và khai thuế :

Cơ sở kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là cơ sở giao đạilý) có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt độngđại lý trả cho các đại lý theo các mức tỷ lệ tương ứng với thu nhập của các đạilý theo Biểu luỹ tiến từng phần như sau:

-..............

Thu nhập của đại lý theo biểu này là thu nhập của cá nhânđại lý không giảm trừ các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cáckhoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp quỹ từ thiện nhânđạo..."

- Tại Điều 4 Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 hướngdẫn:

"Hồ sơ khai quyết toán thuế, thời hạn và nơi nộp hồ sơkhai quyết toán thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 2.4 điểm 2, mục IIphần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên ápdụng đối với cá nhân kinh doanh.

Khai quyết toán thuế cá nhân làm đại lý phải kèm theo hồ sơchứng minh người phụ thuộc (nếu có khai giảm trừ người phụ thuộc)."

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, cá nhân làm đại lý bảo hiểmthì thu nhập chịu thuế TNCN chính là khoản hoa hồng của đại lý, các khoảnthưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sởgiao đại lý.

Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm không được trừ cáckhoản chi phí và cũng không thực hiện ấn định chi phí theo hướng dẫn tại côngvăn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế môn bài đối với các cá nhân làm đại lýbảo hiểm, đại lý xổ số:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002 hướngdẫn.

"Các trường hợp sau đây áp dụng mức thuế Môn bài theomức đối với hộ kinh doanh cá thể, quy định tại điểm 2 mục I Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính.

+ Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộccơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toánphụ thuộc."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đạilý xổ số cũng phải áp dụng việc nộp thuế môn bài như đối với hộ kinh doanh, cánhân kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương