BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/BNN-TY
V/v tăng cường quản lý thủy sản nhập lậu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 9399/VPCP-KTN ngày 07/11/2013 củaVăn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý thủy sản nhập lậu, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các Ban, ngành chức năngcủa địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các cấp và cácBan, ngành trong tỉnh (như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thịtrường, Thú y,…) tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kiểm tra, kiểm soátchặt chẽ việc nhập khẩu thủy sản giống; thủy sản nhập khẩu, đặc biệt là cá tầm;kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá tầm;xử lý triệt để các đường dây vận chuyển, các vụ việc vi phạm trong buôn lậu,vận chuyển trái phép thủy sản giống, động vật thủy sản và sản phẩm động vậtthủy sản đặc biệt là cá tầm qua biên giới; nghiêm cấm việc xác nhận để hợp thứchóa nguồn gốc đối với thủy sản không rõ nguồn gốc, nhập lậu qua biên giới.

2. Các cơ quan Công an, Bộ đội Biênphòng, Quản lý thị trường của địa phương tăng cường công tác điều tra nắm tìnhhình, đấu tranh và triệt phá các đối tượng đầu nậu, các địa điểm tập kết, thugom thủy sản nhập lậu qua biên giới.

3. Tăng cường hoạt động kiểm soátliên ngành, hỗ trợ ngành thú y trong công tác kiểm soát vận chuyển thủy sản lưuthông trong nước; phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyểnthủy sản không rõ nguồn gốc.

4. Tổ chức tuyên truyền cho ngườitiêu dùng nhận biết thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm và về các nguy cơcủa việc sử dụng thủy sản không an toàn; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cánhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâmchỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các Ban, ngành của địa phương thực hiện. Trongquá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị thông báo về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn để phối hợp, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng, CCKD vùng;
- Sở NN&PTNT, CCTY các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu