BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/BYT-BH
V/v sử dụng chữ ký điện tử, chữ ký scan

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nhận được một số văn bản củacác Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị được sử dụng chữ ký điện tử và chữký scan thay cho chữ ký trực tiếp trên đơn thuốc, phiếu chỉ định xét nghiệm vàmẫu bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh bảo hiểm y tế. Căn cứ cácquy định pháp luật về kế toán hiện hành và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công vănsố 9373/BTC-CĐKT ngày 18/7/2011 về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đơn thuốc, phiếu chỉ định xét nghiệm và bảng kê chi phíkhám, chữa bệnh là một loại chứng từ để thanh toán bảo hiểm y tế. Theo quy địnhtại Khoản 1 Điều 20 của Luật Kế toán thì “Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký.Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từkế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toáncủa một người phải thống nhất”. Do đó, chữ ký scan chưa bảo đảm tuân thủ cácquy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán nên đơn vị không được sử dụng chữ kýscan vào đơn thuốc, phiếu chỉ định xét nghiệm hay bảng kê chi phí khám, chữabệnh để thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế.

2. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh đã đăng ký và được phép sửdụng chữ ký điện tử theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005 vàNghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết LuậtGiao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, thì được phépsử dụng chứng từ điện tử và chữ ký điện tử theo quy định tại Khoản 4 Điều 20Luật Kế toán.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Các Vụ, Cục: KH-TC, PC, KCB;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên