BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 2372/CT-TTHT ngày 21/10/2009 của Cụcthuế tỉnh Lâm Đồng về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 2372/CT-TTHT nêu trên không nêu rõ thời điểmHợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính nước ngoài Chalieco cũngnhư không cung cấp hợp đồng kèm theo để có thể xác định giá trị từng phần côngviệc do nhà thầu thực hiện. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh LâmĐồng căn cứ quy định của các Thông tư dưới đây của Bộ Tài chính để hướng dẫncác doanh nghiệp thực hiện:

- Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cáchpháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinhtại Việt Nam;

- Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tàichính Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

- Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

- Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trịgia tăng;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương