BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4658/BNN-TCTL
V/v tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn hồ chứa nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg ngày14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứanước. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trongcông tác quản lý an toàn đập ngay từ năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

a) Tổ chức kiểm định an toàn đập trên địa bàn thuộc tráchnhiệm quản lý theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày07/5/2007 của Chính phủ và hướng dẫn công tác kiểm định an toàn đập tại cácThông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương; đồng thời thamkhảo Sổ tay an toàn đập do Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam biênsoạn tháng 12/2012.

b) Xác định các hồ chứa mà vùng bị ảnh hưởng ngập lụt ở hạdu đập trên địa bàn quản lý có dân cư sinh sống hoặc có công trình hạ tầng xã hội,kinh tế, kỹ thuật quan trọng để tổ chức lập phương án phòng, chống lũ, lụt chovùng hạ du đập theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày07/5/2007 của Chính phủ và hướng dẫn lập phương án phòng, chống lũ, lụt chovùng hạ du đập tại Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2008 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, đồng thời tham khảo Sổ tay an toàn đập do Hội đập lớnvà Phát triển nguồn nước Việt Nam biên soạn tháng 12/2012.

c) Chỉ đạo và kiểm tra công tác lập, rà soát, điều chỉnh quytrình vận hành đập, điều tiết nước hồ chứa trên địa bàn thuộc trách nhiệm quảnlý trong đó tập trung chỉ đạo vận hành công trình theo tình hình thực tế để bảođảm an toàn cho công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du đập khi xả lũ.

d) Tăng cường kiểm tra công tác an toàn đập trên địa bàn thuộctrách nhiệm quản lý đặc biệt là đối với các hồ chứa lớn, quan trọng và các hồchứa mà vùng bị ảnh hưởng ngập lụt ở hạ du tập trung dân cư sinh sống, trong đótập trung rà soát điều kiện năng lực của chủ đập đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy địnhtại Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

e) Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chấtlượng, tiến độ các dự án sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ chứa (theo Văn bảnsố 1383/TTg-KTTH ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) để kịp hoànthành trước mùa mưa, bão năm 2014.

f) Tổ chức diễn tập phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạdu đập để nâng cao tính chủ động của người dân và chính quyền địa phương khi xảyra tình huống khẩn cấp.

g) Căn cứ kết quả kiểm định an toàn đập và kết hợp với côngtác kiểm tra công trình trước mùa mưa, bão để quyết định bố trí nguồn lực sửachữa, nâng cấp đập không đảm bảo an toàn hoặc có giải pháp xử lý tạm thời trướcmùa mưa bão năm 2014 nhằm bảo đảm an toàn cho đập và nhân dân vùng hạ du đập.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tổng cục Thủy lợi

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường công tác quảnlý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thếNghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫnkèm theo;

- Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án xây dựng hồ chứa nước doTổng cục quản lý tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập trong quá trình thicông;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh mụccác hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn; sắp xếp thứ tự ưu tiên để xây dựngkế hoạch sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn công trình.

b) Cục Quản lý xây dựng công trình

- Chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án xây dựng hồ chứa nước doCục quản lý tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập trong quá trình thi công;

- Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi trong công tác quản lý antoàn đập.

c) Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn đập hồ Dầu Tiếng, PhướcHòa;

- Tổ chức kiểm định đập hồ Dầu Tiếng trong Quý I/2014;

- Rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống lũ, lụt hạ du đậpDầu Tiếng; phối hợp với chính quyền các địa phương vùng ngập lụt hạ du côngtrình diễn tập phương án phòng, chống lũ lụt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dungtrên để bảo đảm an toàn đập, tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước trướcnhững diễn biến ngày càng bất thường của thời tiết, khí hậu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hồ chứa;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hồ chứa;
- Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;
- Cục Quản lý XDCT;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng-Phước Hòa;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng