BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 4658/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổngcông ty Dược Việt Nam

Trả lời công văn số 578/TCTD-TCHC ngày 02/12/2014của Tổng công ty Dược Việt Nam về việc hướng dẫn nâng bậc lương cho người laođộng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Laođộng về tiền lương thì các doanh nghiệp tự xây dựng thang lương, bảng lương kèmtheo tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương để áp dụng. Trong thờigian các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuchưa xây dựng được thang lương, bảng lương theo quy định tại Nghị định số49/2013/NĐ-CP nêu trên, tạm thời vẫn áp dụng Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ thì tạm thời thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quyđịnh tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiềnlương đối với người lao động hiện đang xếp lương theo thang lương, bảng lươngtrong các công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổngcông ty Dược Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh