BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4658/TCT-CS
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền đền bù

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1363/CT-THNVDT ngày 08/10/2009 của Cụcthuế Thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản khi phải di chuyển trụ sở,cơ sở kinh doanh theo quy hoạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đang có tờ trìnhThủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, BộTài chính sẽ có văn bản hướng dẫn chung thực hiện thống nhất. Đề nghị Cục thuếchờ văn bản hướng dẫn chung của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hải Phòng đượcbiết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn