BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4659/TCT-CSV/v Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3317/CT-TTHT ngày 28/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời đim Công ty c phn TM&XD Duyên Hải di chuyn địa điểm (năm 2014) không còn quy định về ưu đãi thuế đối với trường hp doanh nghiệp di chuyển địa điểm.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu
: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung