BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 465TCT/ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 22/204/LPr /PVM ngày 22/12/2004 của Côngty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sản xuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam về chínhsách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp đầu tư mở rộngsản xuất trước ngày 01/01/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp cơ sở kinhdoanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới côngnghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễnthuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tưmang lại theo hướng dẫn cụ thể tại Điểm 3 này. Cơ sở kinh doanh đăng ký với cơquan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư. (Thời gian miễnthuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầuđưa vào sản xuất, kinh doanh).

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sảnxuất kẹo Perfetti Van Melle Việt Nam thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyềnsản xuất trước ngày 01/01/2004 và chính thức đưa vào sản xuất từ tháng 10/2003,phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh đã quy định tại Giấy phép đầu tư,không thành lập pháp nhân mới thì Công ty được tiếp tục hưởng mức thuế suấtthuế TNDN được quy định tại Giấy phép đầu tư đã cấp và Công ty được miễn thuếTNDN đối với phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư mở rộng này mang lại từtháng 10/2003 đến hết tháng 09/2004, đồng thời được giảm 50% số thuế TNDN phảinộp của phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư mở rộng này mang lại cho 02 nămtiếp theo từ tháng 10/2004 đến hết tháng 9/2006 (theo hướng dẫn tại Mục III,Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên). Công ty phải đăng ký với cơ quanthuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sản xuất kẹo PerfettiVan Melle Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhđể được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến