BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 466/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD .

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản số 1170/SXD-QLKT ngày 02/3/2009 của Sở Xâydựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sưđịnh giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm c, khoản 2, Điều 5 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD đã qui định: “Đốivới tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng: được thực hiện các công việc tư vấnquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án chỉ yêu cầu lậpbáo cáo kinh tế-kỹ thuật”; Các tổ chức chưa được xếp hạng là các tổ chức chưađủ điều kiện theo qui định tại khoản 2, Điều 4 qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD cụ thể là:

Đối với tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình hạng 1: chưa có đủ 5 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1;

Đối với tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình hạng 2: chưa có đủ 3 kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 hoặc 1 kỹ sư định giáxây dựng hạng 1.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn