TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 466/CT-TTHT
V/v : thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH TM CI
Địa chỉ: 9 Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311782543

Trả lời văn bản số CV-16.CI ngày 08/01/2014của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

“ Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutheo Luật số 31/2013/QH13 .

Bổ sung Khoản 3a vào sau Khoản 3Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bịchuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn giasúc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1.b Điều 9 quy định vềthuế suất thuế GTGT 0%:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụcung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài ViệtNam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêudùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nướcngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoàiViệt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trongkhu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợpkhác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

…”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suấtthuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Mặt hàng cám mì viên, cám mì mịnnếu là thức ăn gia súc, gia cầm theo quy định pháp luật về quản lý thức ăn chănnuôi thì từ ngày 01/01/2015 thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty cung cấp dịchvụ tư vấn quản lý tiếp thị cho các khách hàng nước ngoài để bán hàng hoá tạiViệt Nam thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, không được ápdụng thuế suất thuế GTGT 0%, phải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
65-1409 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga