BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 466/TCHQ-KTTT
V/v Thông báo hết thời gian giảm thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuếGTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn;Điều 4 Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 và Điều 2 Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Danh mục hàng hóathuộc diện được giảm thuế suất thuế GTGT; Điều 5 Thông tư số 85/2009/TT-BTCngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTgthì quy định về việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT có hiệu lực thi hành đếnhết ngày 31/12/2009.

Do vậy, các tờ khai hải quanđăng ký kể từ ngày 1/1/2010 thực hiện thu thuế GTGT theo đúng quy định của Luậtthuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chínhphủ, Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải qua thông báo đểCục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn