BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 466/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 01/VP-09 ngày 02/01/09 của Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn ChainsCaravelle đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc khấu trừ thuế thunhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ trúng thưởng. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 6, mụcII, phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì đốivới trúng thưởng từ trò chơi có thưởng, thu nhập tính thuế là toàn bộ số tiềnthưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ mộtkhoản chi phí nào.

Như vậy, trường hợp cá nhântrúng thưởng từ các trò chơi điện tử thì cá nhân không được trừ các khoản chiphí cá nhân đã bỏ ra để tham gia trò chơi.

2. Đề nghị Cục thuế Thành phố HồChí Minh tổ chức khảo sát về vướng mắc trong thực hiện khấu trừ tiền thưởng đốivới các máy trò chơi điện tử mà Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn ChainsCaravelle nêu tại công văn trên và đề xuất báo cáo Tổng cục Thuế hướng dẫn,giải quyết phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC, TTTĐ, HT;
- Lưu: VT, TNCN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải