BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4660/TCT-CS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công văn số 4632/CT-THNVDTngày 19/10/2010 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợvề đất vào tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và nghị định số 187/2004/NĐ-CP vềviệc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giaođất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việcbồi thường, giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗtrợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước, mức đượctrừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

- Tại điểm 3.1, mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sungthông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước quy định:

“Tổ chức, cá nhân được nhà nước chothuê đất đã ứng trước để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ về đất theo quy đìnhtại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP và thực hiện trả tiền thuê đất theo quy địnhtại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP (áp dụng cho thời gian thuê đất kể từ ngày 01tháng 01 năm 2006 trở đi) thì được khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ về đấtđã chi trả (có đủ chứng từ hợp lệ và theo phương án được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt) vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá số tiền thuêđất phải nộp cho cả thời hạn thuê đất ghi trong quyết định cho thuê đất hoặchợp đồng thuê đất cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất (không tính cho thời hạnđược gia hạn thuê đất tiếp theo)”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty TNHH MTV quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk được Nhà nước cho thuêđất để thực hiện dự án khai thác và chế biến đá xây dựng. Nếu dự án của công tyđược cơ quan chức năng xác định là dự án đầu tư và đã thực hiện chi trả tiềnbồi thường, hỗ trợ theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đủchứng từ hợp lệ thì được khấu trừ tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vàotiền thuê đất phải nộp; mức dược trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộptheo quy định tại điểm 3.1 mục II Thông tư số 141/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai