BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4662/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời côngvăn số 13925/CT-HTr ngày 03/08/2010 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướngdẫn về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đáquý và hoạt động gia công chế tác vàng, bạc, đá quý, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điểm2.1.c, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướngdẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn phươngpháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: "Hoạt động kinh doanh mua bán,vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộpthuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc,đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêngđược hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT".

Theo hướngdẫn trên trường hợp Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành có hoạt động kinhdoanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đáquý thì Công ty phải hạch toán riêng theo từng hoạt động để áp dụng phương pháptính thuế theo quy định trên: hoạt động chế tác vàng, bạc, đá quý áp dụngphương pháp khấu trừ; hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý áp dụngphương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Đối với sảnphẩm vàng, bạc, đá quý mua vào để bán ra, để xuất khẩu thì hoạt động này thựchiện áp dụng phương pháp tính trực tiếp. Việc tính thuế GTGT đối với sản phẩmvàng, bạc, đá quý để bán ra, để xuất khẩu áp dụng phương pháp tính trực tiếptrên giá trị gia tăng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên. Thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinhdoanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp không được khấu trừ hoàn (kể cảxuất khẩu). Khi kê khai thuế GTGT đối với vàng, bạc, đá quý xuất khẩu thuộcdiện nộp theo phương pháp trực tiếp, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành cóthể ghi bổ sung cột hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chịu thuế suất 0% trên mẫu tờkhai số 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính).

Trường hợpCông ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành có sản phẩm vàng, bạc, đá quý chế tácxuất khẩu thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT đầu vàocủa sản phẩm vàng, bạc, đá quý chế tác được kê khai, khấu trừ theo hướng dẫntại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai