TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4663/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Thương mại SABECO
Địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303140574

Trả lời văn bản số 367/TMSBC-TCKT ngày 01/07/2013 của Công ty về việc ghi tên và địa chỉ viết tắt trên hóađơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.b, Điều 14, Chương III,Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóađơn, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013):

Tiêuthức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế củangười mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chứcbán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địachỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mãsố thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

...”

Trường hợp của Công ty có tên và địa chỉtheo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Công ty TNHH mộtthành viên Thương mại SABECO, địa chỉ: 12 Đông Du, Phường Bến Nghé,Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên một số nhà cung cấp khi xuất hóa đơn choCông ty ghi thông tin tên và địa chỉ Công ty có viết tắt “một thành viên” thành“1TV” hoặc “MTV”; chữ “thương mại” thành “TM”; địa chỉ viết tắt thành “12 ĐôngDu, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM”. Nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫnxác định được tên, địa chỉ của Công ty theo mã số thuế đã được cấp và các tiêuchí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn đượcchấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Web
- Lưu: HC, TTHT.
1650_185674 (19/07/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga