TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4663/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công Ty TNHH Unilever VN
Địa chỉ: KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
MST 0300762150

Trả lời văn bản số 1142/UVI ngày 29/05/2014 của Côngty về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN.

+ Tại Tiết k, Khoản 1, Điều 3 quy định khoản thu nhậpđược miễn thuế:

Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định củaLuật Bảo hiểm xã hội; tiền lươnghưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại ViệtNam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.”

+ Tại Tiết i, Khoản 1, Điều 25 quy định:

“Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi kháccho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d,khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng cótổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấutrừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

...”

Trường hợp Công ty chi trả thu nhập là khoản tiềnthưởng cho nhân viên Công ty sau khi kết thúc hợp đồng lao động, trả tiền hỗtrợ tiền hưu trí bổ sung theo chương trình “Quỹ hưu trí bổ sung” (Quỹ này doCông ty duy trì và đóng góp và chi trả cho nhân viên sau khi nghỉ hưu) nếu mứcchi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty phải thực hiện khấutrừ thuế TNCN theo thuế suất 10% để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;  - P.KT1;  - P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
1695-147401/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga