TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4665/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH KCS Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 1&2A, Lầu 6, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0309875568

Trả lời văn bản số 2014- 025/QD KCSVN ngày 28/5/2014 của Côngty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN:

- Tại Khoản 1 Điều 18 quy định căn cứ tính thuế đối với thunhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiềncông của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiềnlương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”

- Tại Tiết e.3 Khoản 2 Điều 26 quy định nguyên tắc khaithuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau:

“Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làmviệc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuấtcảnh.”

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,

Trường hợp Công ty theo trình bày, có nhân viênlà người nước ngoài trong năm 2014 là cá nhân không cư trú tại Việt Nam (làmviệc tại Công ty, cư trú tại Việt Nam tháng 01 và tháng 02 năm 2014) thì Côngty khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập tiền lương, tiềncông trả cho người lao động và khi hết hợp đồng, xuất cảnh về nước cá nhân nàykhông phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp trước đây Công ty đã kê khai khấu trừthuế TNCN cho nhân viên này theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì Công ty lậphồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
1656-147133/2014-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga