BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4665/TCT-CS
V/v: trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
- Công ty cổ phần Thiên Đức

Trả lời công văn số 25/2010/CTTDngày 20/10/2010 của Công ty cổ phần Thiên Đức và công văn số 2704/CT-Ttra ngày14/10/2010 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn về việc giảm 30% thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngay 13/01/2009 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tưnày”.

- Tại điểm 2.8, Mục I, Phần H, thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp trong thời gian đangđược hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơquan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuê thu nhậpdoanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễnthuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tuỳ theo lỗi của doanhnghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt viphạm pháp luật về thuế theo quy định”.

Căn cứ theo các quy định nêu trênthì doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2009,trường hợp Công ty cổ phần Thiên Đức là nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiệnđược hưởng ưu đãi giảm thuế theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên khi cơquan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện tăng số thuế TNDN của thời kỳ miễnthuế, giảm thuế (kể cả trường hợp chưa kê khai để hưởng ưu đãi) của năm 2009thì doanh nghiệp vẫn được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN theo quy định.Tuỳ theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra ápdụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Bắc Ninh và Công ty cổ phần Thiên Đức được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai