TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4666/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Nam Á
Đ/chỉ: 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0300872315

Trả lời văn bản số 420/2014/CV-NHNA-30 ngày23/05/2014 của Ngân hàng về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/3/2012 đến ngày 31/12/2013) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giaoquyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTCngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/7/2013 đến ngày 31/12/2013):

“Sửa đổi điểm c Khoản 2 Điều 15 Mục I Chương IIInhư sau:

c) Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả gópcó giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinhdoanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị giatăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm,trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõthời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa,dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưađến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấutrừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

…”

Trường hợp tháng 11/2013 Ngân hàng ký hợp đồng vớikhách hàng chuyển nhượng tài sản là dự án khu căn hộ cao tầng đang xây dựng,tại hợp đồng thỏa thuận việc thanh toán được chia làm 4 đợt, khi bàn giao dự áncho khách hàng (chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng) đồng thời với việc kháchhàng chuyển tiền thanh toán đợt 1, Ngân hàng lập hóa đơn GTGT xuất giao, kêkhai nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ giá trị hợp đồng làđúng quy định. Khách hàng căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng, hóa đơn GTGT,chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầuvào của toàn bộ hóa đơn, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán số tiền còn lạivào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT3
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
1630-145603/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga