BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/TCĐBVN-TCCB
V/v xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Cục Quản lý XD đường bộ; Cục Quản lý ĐB cao tốc;
- Các Sở giao thông vận tải.

Thực hiện Công văn số 11395/BGTVT-TCCB ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn xácđịnh chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngânsách nhà nước theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị

1. Thực hiện việc xác định chi phí tiềnlương theo đường quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH trong việc địnhgiá, thẩm duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công íchsửdụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Định mức lao động theo Thông tư26/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng từ ngày 01/9/2015. Trường hợp năm 2015, các đơnvị chưa hoàn thành việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung định mức lao động theo quyđịnh tại Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH thì định mức lao động để tính tiền lươngtrong giá sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2015 không vượt quá mức đã tính tronggiá sản phẩm dịch vụ công ích của năm 2014.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịnghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị có ýkiến bằng văn bản và gửi về Tổng cục ĐBVN trước ngày 08/9/2015 để tổng hợp, báocáo Bộ Giao thông vận tải xem xét và hướng dẫn bổ sung.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (b.c);
- Các Vụ: TC, KHĐT, QLBTĐB; ATGT;
- Lưu: VT, TCCB (Hg).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền