BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/TCT-CS
V/v: Ghi sai thông tin các chỉ tiêu trên hóa đơn đã lập.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 7020/CT-TTHTngày 22/07/2011 và công văn số 5043/CT-TTHT ngày 24/11/2011 của Cục Thuế tỉnhBà Rịa- Vũng Tàu, công văn số 25075/CT-HTr ngày 21/10/2011 của Cục thuế TP. HàNội, công văn số 5043/CT-TTHT ngày 24/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk nêuvướng mắc về việc điều chỉnh các hóa đơn đã kê khai thuế do ghi sai các tiêuthức trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 18Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lýđối với hóa đơn đã lập như sau:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đãlập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu pháthiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên củasố hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thuhồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lậplại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người muađã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lậpbiên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lậphóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượnghàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăngcho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người muakê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-).”

Đề nghị các Cục Thuế căn cứ quyđịnh của pháp luật và tình hình thực tế đối với từng trường hợp cụ thể để hướngdẫn, giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cụcthuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC (2);
- Vụ PC-TCT (1);
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn