ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4669/UBND-XD
V/v xây dựng quy chế công khaicác thông tin liên quan đến công tácquản lý quy hoạch, xây dựng theo quy định của pháp luật

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
-
Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường;
-
Các BQL: KKT Chân Mây - Lăng Cô, các Khu công nghiệp, Khu vực phát triển đô thị;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Hiện nay, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 , Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 , Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và các Nghị đnh hướng dẫn đã có hiệu lực thihành. Nhằm triển khai thực hiện các nội dung tại các văn bản pháp luật nêu trênđng thời tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, banngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương thực hiện các nhiệmvụ sau:

1. Rà soát và thực hiện công khai các thông tin, nội dung liên quan đếncông tác quản lý, thực hiện quy hoạch, xây dựng theo thẩm quyền và quy định củapháp luật v quy hoạch xây dựng, báo cáokết quả thực hiện công khai về Sở Xây dựng trước ngày 20/10/2015 để tổng hợp.

2. Sở Xây dựng:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc công khai các thông tinliên quan đến việc quản lý, thực hiệnquy hoạch, xây dựng trước ngày 30/10/2015;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Quy định về việc công khai thôngtin, nội dung liên quan đến công tácthực hiện, quản lý quy hoạch, xây dựng trong đó nêu rõ: đối tượng, nội dungthông tin quy hoạch, xây dựng phải công khai theo quyđịnh pháp luật và các thông tin cần công khai khác; đơn vị thực hiện công khai;thời gian công khai; địa điểm, hìnhthức công bố công khai; trách nhiệm thực hiện công khai của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môitrường, Tài chính; UBND các cấp; Các BQL: KKT Chân Mây - Lăng Cô, các Khu côngnghiệp tỉnh, Khu vực phát triển đô thị và các hình thức xử lý vi phạm về quy địnhcông khai; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25/11/2015./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT và các PCT UBND tnh;
-
VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ