VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4669/VPCP-KGVX
V/v triển khai Quyết định thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáodục và đào tạo, thừa lệnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban, Vănphòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện các công việc sauđây:

1. Các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam có văn bản cử đồng chí Lãnh đạo cơ quan tham gia làm ủy viên Ủyban nêu trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2014 để tổnghợp, trình Phó Chủ tịch Ủy ban xem xét, phê duyệt.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với BộLao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan soạn thảo Quy chế tổchức và hoạt động của Ủy ban, trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt và ban hành trướcngày 10 tháng 7 năm 2014.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập tổ giúp việc đặt tạicơ quan mình để phối hợp hoạt động với Bộ phận giúp việc của Ủy ban, báo cáokết quả lên Chủ tịch Ủy ban trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

4. Việc thành lập Bộ phận giúp việc Ủy ban đặt tạiVăn phòng Chính phủ hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2014.

5. Bộ phận giúp việc Ủy ban có trách nhiệm phối hợpvới 02 cơ quan thường trực của Ủy ban là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2014 vànhững năm tiếp theo của Ủy ban và chuẩn bị chương trình, nội dung cho phiên họpđầu tiên của Ủy ban sẽ được tổ chức dự kiến vào tháng 7 năm 2014 để báo cáo Chủtịch Ủy ban.

6. Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ támBan Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đàotạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014, hai cơ quanthường trực của Ủy ban là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựngchương trình, nội dung hoạt động chỉ đạo, điều hành, tư vấn của Ủy ban phù hợpvới nhiệm vụ, chức năng được giao và bao quát được những nhiệm vụ trọng tâm màcác Ban Chỉ đạo quốc gia đã được giải thể (theo Quyết định số 764/QĐ-TTg ngày26 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) đảm nhận trước đây để đưa vàochương trình, kế hoạch công tác năm và các phiên họp thường kỳ của Ủy ban.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương sớm ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dụcvà đào tạo của địa phương mình, gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủyban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TCCV, TKBT, V.III, TCCB, TH, PL;
Lưu: VT, KGVX (3).
QT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định