BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 466TCT/ĐTNN
V/v: Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Văn phòng đại diện thường trú Quỹ doanh nghiệp Mekong
(Unit 1106, Tháp Sài Gòn, 29 Đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn thư không số đề ngày 24/01/2005của Văn phòng đại diện thường trú Quỹ doanh nghiệp Mekong tại thành phố Hồ ChíMinh (Quỹ doanh nghiệp Mekong) hỏi về thủ tục chuyển ra nước ngoài số cổ tứcđược chia khi tham gia đầu tư vốn vào Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục III Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày23/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển lợi nhuận ranước ngoài của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ cáchình thức đầu tư quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tưnước ngoài khi làm thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải lập Tờ khaichuyển lợi nhuận ra nước ngoài (ban hành kèm theo Thông tư số 124/2004/TT-BTC )và gửi cho cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanhnghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư. Cơ quan thuế địa phương có tráchnhiệm cung cấp xác nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp liên quanđến số lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài đề nghị chuyển ra nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Quỹ doanh nghiệpMekong chuyển ra nước ngoài số cổ tức nhận được trong năm 2003 từ việc đầu tưvốn vào Công ty Tân Đại Hưng thì Quỹ doanh nghiệp Mekong phải lập Tờ khaichuyển lợi nhuận ra nước ngoài và gửi cho cơ quan thuế địa phương trực tiếpquản lý thu thuế đối với Công ty Tân Đại Hưng, để xác nhận việc hoàn thànhnghĩa vụ tài chính năm 2003 của Công ty. Quỹ doanh nghiệp Mekong phải xuấttrình chứng từ chứng minh số cổ tức được chia từ lợi nhuận sau thuế của Công tyTân Đại Hưng để cơ quan thuế có căn cứ xác nhận số thu nhập có thể chuyển ranước ngoài.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng đại diện thường trú Quỹdoanh nghiệp Mekong tại thành phố Hồ Chí Minh biết và đề nghị đơn vị liên hệvới Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến